logo
hrrps://www.ijs.si


Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča (ICJT) je novembra 2009 obeležil dvajsetletnico svojega obstoja in delovanja. Ko se oziramo na prehojeno pot, je prav, da se spomnimo, kako se je vse skupaj začelo. Institut "Jožef Stefan" ima namreč že dolgo tradicijo usposabljanj s področja jedrskih tehnologij.

Najprej so bili uvedeni tečaji varstva pred sevanji, po odločitvi za gradnjo jedrske elektrarne pa se je institut intenzivno vključil v ta projekt. Prve tečaje za vodilne kadre Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je organiziral v letih 1971 in 1972, pozneje pa še več tečajev za operaterje in tehnični kader. V tem času so bili napisani tudi prvi domači učbeniki za osnovne tečaje.

Ob nesreči na otoku Treh milj leta 1979 se je pokazalo, kako zelo je za jedrsko varnost pomembno osebje s poglobljenim znanjem in razumevanjem fizikalnih osnov. To spoznanje je botrovalo leta 1981 podpisanemu medrepubliškemu dogovoru o gradnji izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo v Ljubljani (in klinike za nuklearno medicino in varstvo pred sevanji v Zagrebu). Seveda pa je bilo potrebno še kar precej aktivnosti in prepričevanja, da se je ta načelni dogovor začel tudi udejanjati. Pri tem je bil vsekakor najbolj dejaven tedanji vodja Odseka za reaktorsko fiziko dr. Mitja Najžer. Njegova vztrajnost in trma sta odločilno prispevala k podpisu Samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za izgradnjo in delovanje izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo v Podgorici leta 1986. Pogodbeni strani sta bili Elektrogospodarstvo Slovenije in institut. Gradnja stavbe, ki jo je pretežno financiralo elektrogospodarstvo, se je začela jeseni 1987 in se konec naslednjega leta končala. Prvi tečaj v novih prostorih se je začel januarja 1989, tekom tega leta so prostore opremili z manjkajočo opremo in 5. oktobra 1989 je Svet instituta formalno ustanovil Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča kot samostojno enoto IJS. Prvi vodja je bil dr. Mitja Najžer, center pa so poimenovali po dr. Milanu Čopiču, nekdanjemu načelniku Reaktorskega oddelka IJS in prvem direktorju Republiške uprave za jedrsko varnost, ki je umrl tistega leta.

V začetku devetdesetih let je ICJT predvsem usposabljal bodoče operaterje Nuklearne elektrarne Krško. Vzporedno je skrbel za izvedbo tečajev v okviru tehnične pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). Pomembna pridobitev je bil šolski simulator osnovnih zakonitosti, ki ga je nabavila NEK leta 1997 in deluje v prostorih ICJT.

Spomladi 1991 so v do tedaj neuporabljenih kletnih prostorih ICJT postavili razstavo z naslovom “Elektrika iz jedrske energije”. Kot zanimivost lahko navedem, da je to razstavo, ki je kasneje odločilno prispevala k večji javni sprejemljivosti jedrske energije, uradno odprl tedanji republiški minister za energetiko dr. Miha Tomšič, ki takrat ni bil ravno zagovornik jedrske energije. Omenjena razstava je bila temelj Informacijskega centra jedrskih tehnologij, ki od leta 1993 naprej organizirano sprejema obiskovalce, zlasti šolsko mladino. Leta 1998 je kot partner k informacijskim dejavnostim pristopila Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) in ICJT je postal njihov uradni Infocenter. Razstava se je vsa leta širila in obnavljala, izdali smo tudi vrsto poljudnih publikacij, bodisi samostojno, bodisi v sodelovanju z Društvom jedrskih strokovnjakov. Leta 2005 smo razstavo razširili tudi z oddelkom, ki prikazuje fiziko in tehnologijo fuzije, leto kasneje pa s prikazom 40-letne zgodovine delovanja reaktorja TRIGA.

Konec devetdesetih let se je ICJT močno uveljavil kot organizator mednarodnih seminarjev in delavnic. Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) ga je leta 2000 proglasila zaRegional Resource Centre. V prvem desetletju enaindvajsetega stoletja se je mednarodna dejavnost razširila tudi na delavnice v okviru Evropske zveze ter na organizacijo znanstvenih konferenc, zlasti v sodelovanju z raziskovalnimi odseki IJS. Najnovejša mednarodna aktivnost pa je organizacija potujoče razstave Fusion Expo.

Institut “Jožef Stefan” je s strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) uradno pooblaščen za sevalno in jedrsko varnost. Za ICJT kot del IJS so zlasti pomembne naslednje dejavnosti iz tega pooblastila:

 • Izobraževanje in usposabljanje
 • Družbena sprejemljivost
 • Izobraževanje oseb, ki izvajajo fizično varovanje pri prevozu jedrskih snovi in jedrskega goriva

Uprava za varstvo pred sevanji (URSVS) pa je IJS oziroma ICJT pooblastila za izvajanje usposabljanja iz varstva pred sevanji. V okviru teh uradnih pooblastil je zelo pomemben tudi certifikat kakovosti ISO 9001, ki ga je ICJT kot prva organizacijska enota na IJS pridobil leta 2006.

Zgodovinski pregled naj zaključim še s pomembnejšimi statističnimi podatki. V minulih 20 letih je ICJT izvedel:

 • 10 tečajev Tehnologija jedrskih elektrarn (TJE)
 • 29 tečajev Osnove tehnologije jedrskih elektrarn (OTJE)
 • 211 tečajev varstva pred sevanji
 • 79 drugih domačih tečajev
 • 101 mednarodni tečaj
 • 5 organizacij mednarodnih znanstvenih konferenc
 • 6 strokovnih mnenj in študij
 • 40 publikacij za splošno javnost

Na ICJT se je zvrstilo:

 • 157 tečajnikov TJE (bodočih operaterjev NEK)
 • 437 tečajnikov OTJE
 • 2718 tečajnikov na tečajih varstva pred sevanji
 • 920 tečajnikov na drugih domačih tečajih
 • 2358 tujcev iz 99 držav
 • 119.000 obiskovalcev Infocentra

Danes je ICJT eden od stebrov jedrske stroke v Sloveniji. Naša vizija je, biti in ostati cenjen kot kakovosten in zanesljiv vir znanja o jedrskih tehnologijah. Na področju usposabljanja strokovnih kadrov se to kaže v sistematičnem pokrivanju širokega spektra področij z rednimi predavanji, vzdrževanju in rednem posodabljanju učnih materialov v slovenščini, ter praktičnih vajah na raziskovalnem reaktorju in na simulatorju. Pri tem je pomembno, da ICJT deluje v okviru neodvisne akademske ustanove kot je IJS, saj to bistveno prispeva k strokovnosti ter k varnostni kulturi, ki je v jedrski stroki še posebej izpostavljena.

Po dobrih 15 letih delovanja Infocentra ICJT se kažejo nedvoumni pozitivni učinki naše informativne dejavnosti: neodvisne ankete javnega mnenja kažejo veliko stopnjo zaupanja v IJS (pri vprašanjih jedrske stroke), v Sloveniji je v primerjavi z drugimi evropskimi državami razmeroma dobro poznavanje dejstev o jedrski energiji, predvsem pa je to poznavanje – pa tudi sprejemljivost jedrske energije – najvišje pri najmlajši skupini (odraslega) prebivalstva – to pa so ravno tisti, katerih skoraj polovica je v preteklih 15 letih obiskala ICJT.

Okrogli jubilej je seveda tudi prilika za slovesnost in za druženje. Okoli 70 udeležencev je bilo na proslavi 20-letnice delovanja ICJT, ki je bila 3. novembra 2009. Začela se je s pregledom fotografij iz zgodovine delovanja ICJT – te slike so nazorno pokazale, da praktično ni človeka v jedrski stroki v Sloveniji, ki ne bi bil v takšni ali drugačni vlogi udeležen v aktivnostih ICJT, predvsem pa so pri mnogih obudile nostalgične občutke o tem, kako smo bili nekoč mladi in kako čas hitro teče. Vodja ICJT dr. Igor Jenčič ter direktorja NEK in GEN energije, Stane Rožman in Martin Novšak, so vsak s svoje strani osvetlili vlogo in pomen ICJT danes in v preteklosti. Slovesnost sta zelo popestrila tudi glasbenika Janez Dovč in Boštjan Gombač. Na koncu pa sta direktor prof. dr. Jadran Lenarčič in vodja ICJT podelila priložnostna priznanja. Radko Istenič in Saša Bobič, ki sta na ICJT zaposlena od samega začetka, sta dobila spominski darili, dr. Andrej Stritar, direktor URSJV, pa je dobil plaketo “za požrtvovalno vodenje in širjenje dejavnosti ICJT od 1993 do 2002”. Proslava se je zaključila z druženjem v prostorih stalne razstave in z veliko torto v obliki napredne jedrske elektrarne III. generacije.

Poglej film:

Poglej galerijo slik:

15. november 2009