logo


Pri 0 stopinjah celzija je voda lahko v agregatnem stanju kapljevine ali ledu. V stanju kapljevine tehta en liter vode pri 0 °C skoraj točno 1 kg, liter ledu pa 0,917 kg.

En liter vode, ki ima temperaturo 4 stopinje celzija, tehta en kilogram.

Potrebno količino energije izračunamo tako, da pomnožimo med seboj maso vode (80 kg), specifično toploto vode (4,2 kJ/kgK) in temperaturno razliko (20 K).

Rezultat je 6720 kJ, kar preračunamo v kilovatne ure tako, da delimo količino v kJ s pretvornim faktorjem 3600.

Rezultat je torej 1,87 kWh.

Ogljikov dioksid v atmosferi vpliva na propustnost infrardečega sevanja in s tem na klimo Zemlje (učinek tople grede). Ogljik je ena od osnovnih sestavin živali in rastlin. Rastline črpajo ogljikov dioksid iz ozračja. Ogljikov dioksid se raztaplja v morski vodi, kjer ga akumulirajo živa bitja, ta pa potonejo na dno oceanov in tvorijo sediment. Sedimenti z geološkimi procesi postanejo del zemeljske skorje in se z vulkanizmom nato ogljikov dioksid spet vrača v ozračje. Ogljkov ciklus je primarnega pomena za življenje na Zemlji.

Količina ogljikovega dioksida v zraku se od začetka industrializacije ves čas povečuje predvsem zaradi kurjenja fosilnih goriv. Od leta 1960, ko se je začelo natančno merjenje, se je koncentracija ogljikovega dioksida v zraku povečala od približno 310 ppm (kar pomeni 310 delov CO2 na milijon delov zraka) na približno 400 ppm.

Morska voda povprečne slanosti (35 gramov soli v litru) zmrzne pri približno dveh stopinjah Celzija pod ničlo.

Večino toplotnih izgub hiše ali stanovanja predstavlja prevod toplote skozi stene, ki je sorazmeren temperaturni razliki. Če je znotraj hiše temperatura 20 stopinj, zunaj pa -5 stopinj celzija, bi znižanje temperature za 1 stopinjo pomenilo približno 1/25 temperaturne razlike in 4 % prihranka energije.

Če damo v bazen morsko sol, voda ne bo zamrznila. Sol v vodi zniža zmrzišče (tališče vode), tako da voda zmrzne šele pri nižji temperaturi.

Poenostavljeno rečeno je žganje mešanica približno 30 % do 40 % etilnega alkohola in vode. Čisti etilni alcohol zmrzne pri -114 stopinjah celzija, voda pri 0 stopinjah celzija. Zmrzišče žganja je približno -10 stopinj celzija.

SWU je kratica za Separative Work Unit. Enota izvira iz tehnologije bogatenja urana (povečevanja koncentracije urana-235). Dobeseden prevod bi pomenil “enota separacijskega dela” in je merilo za delo, opravljeno pri bogatenju urana. SWU je primerjalna enota in NE pomeni porabljene energije.

Energija, porabljena pri bogatenju urana, je odvisna od tehnologije bogatenja. Bogatenje s plinskimi centrifugami porabi mnogo manj energije kot bogatenje s plinsko difuzijo.